MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020

  17. 6. – 28. 7. 2021

  KUPE - Vodárenská věž | Opava

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami –

významu místa,

pozoruhodnosti tvaru,

smyslu příštího programu.

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II (DG16P02H001) Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

 

Landscape festival - Výstavy - 1Landscape festival - Výstavy - 2Landscape festival - Výstavy - 3Landscape festival - Výstavy - 4Landscape festival - Výstavy - 5Landscape festival - Výstavy - 6Landscape festival - Výstavy - 7Landscape festival - Výstavy - 8Landscape festival - Výstavy - 9Landscape festival - Výstavy - 10Landscape festival - Výstavy - 11Landscape festival - Výstavy - 12Landscape festival - Výstavy - 13Landscape festival - Výstavy - 14
VEŘEJNÝ PROSTOR CZ

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Husovo náměstí

Výstava Veřejný prostor CZ / Krajina města představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

Landscape festival - Výstavy - 1Landscape festival - Výstavy - 2Landscape festival - Výstavy - 3Landscape festival - Výstavy - 4
LANDSKATE

  11. 6. — 30. 9. 2021

  areál sportovišť | skatepark

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

IFLA EUROPE EXHIBITION Krajina – řeč společná / Landscape as a common ground

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Pro krajinu existuje mnoho definic, vždy je však vnímána jako větší celek. Společným jmenovatelem je její celistvost a spojitost. Výstava přináší přehled různorodých krajinářských intervencí, jež se snaží tyto bariéry překonat. Jsou tu revitalizace vodních struktur, obnova krajinné tkáně i vytváření funkčních propojení pro pěší a pro cyklisty. Představená díla se vyznačují kvalitní architekturou, jejíž krása pramení z funkčnosti a ekologické vyváženosti.

Výstava, kterou organizuje IFLA Europe, shromažďuje díla krajinářské architektury ze 24 členských evropských zemí.
Urszula Forczek-Brataniec
tajemnice IFLA Europe a iniciátorka výstavy

Landscape festival - Výstavy - 1Landscape festival - Výstavy - 2Landscape festival - Výstavy - 3Landscape festival - Výstavy - 4
NORDIC SUSTAINABLE CITIES

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Od samoty mezi staršími lidmi přes městské povodně až po znečištění ovzduší - města po celém světě čelí obrovským, ale podobným výzvám. Agenda OSN 2030 poskytuje rámec pro řešení mnoha z těchto výzev. Cíl udržitelného rozvoje 11 (SDG) konkrétně nastiňuje klíčovou roli, kterou hrají města a komunity. Na této výstavě najdete některá řešení, na kterých severští architekti a inženýři již pracují v oblasti zdraví, mobility, nízkouhlíkového hospodářství, oběhového hospodářství a odolnosti. Severské země jsou na cestě k udržitelnosti a doufáme, že vás inspirují, abyste se k nám připojili!

Landscape festival - Výstavy - 1Landscape festival - Výstavy - 2Landscape festival - Výstavy - 3
ESTETIKA UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Mezinárodní výstava představí hlavní směry současné udržitelné architektury uplatňované ve spolupráci s odborníky i aktivisty a to i z pohledu estetických tendencí, které mají dopad na environmentální kontext současné architektury, zejména v nových urbánních strukturách.

Landscape festival - Výstavy - 1Landscape festival - Výstavy - 2Landscape festival - Výstavy - 3Landscape festival - Výstavy - 4Landscape festival - Výstavy - 5
NAHRAJ! 2

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Hlavní náměstí | pavilon Nahraj!

Výstava představuje na 30 projektů od předních českých studií, které se věnují akcím a experimentům a jako základní stavební prvek používají dřevo. Vystavený soubor umožňuje vnímat tento segmentarchitektury jako relevantní odpověď na diskuzi po selhání či neselhání moderny, jako intelektuálního měřítka kvality architektury ve dvacátém století a její odkaz pro současnost. I drobná punková architektonická intervence může obsahovat větší poselství než bankovní dům či kancelářský komplex.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK