ESTETIKA UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020

  17. 6. – 28. 7. 2021

  KUPE - Vodárenská věž | Opava

NAHRAJ! 2

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Hlavní náměstí | pavilon Nahraj!

Výstava představuje na 30 projektů od předních českých studií, které se věnují akcím a experimentům a jako základní stavební prvek používají dřevo. Vystavený soubor umožňuje vnímat tento segmentarchitektury jako relevantní odpověď na diskuzi po selhání či neselhání moderny, jako intelektuálního měřítka kvality architektury ve dvacátém století a její odkaz pro současnost. I drobná punková architektonická intervence může obsahovat větší poselství než bankovní dům či kancelářský komplex.

VEŘEJNÝ PROSTOR CZ

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Husovo náměstí

Výstava Veřejný prostor CZ / Krajina města představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

LANDSKATE

  11. 6. — 30. 9. 2021

  areál sportovišť | skatepark

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

IFLA EUROPE EXHIBITION Krajina – řeč společná / Landscape as a common ground

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Pro krajinu existuje mnoho definic, vždy je však vnímána jako větší celek. Společným jmenovatelem je její celistvost a spojitost. Výstava přináší přehled různorodých krajinářských intervencí, jež se snaží tyto bariéry překonat. Jsou tu revitalizace vodních struktur, obnova krajinné tkáně i vytváření funkčních propojení pro pěší a pro cyklisty. Představená díla se vyznačují kvalitní architekturou, jejíž krása pramení z funkčnosti a ekologické vyváženosti.

Výstava, kterou organizuje IFLA Europe, shromažďuje díla krajinářské architektury ze 24 členských evropských zemí.
Urszula Forczek-Brataniec
tajemnice IFLA Europe a iniciátorka výstavy

NORDIC SUSTAINABLE CITIES

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Od samoty mezi staršími lidmi přes městské povodně až po znečištění ovzduší - města po celém světě čelí obrovským, ale podobným výzvám. Agenda OSN 2030 poskytuje rámec pro řešení mnoha z těchto výzev. Cíl udržitelného rozvoje 11 (SDG) konkrétně nastiňuje klíčovou roli, kterou hrají města a komunity. Na této výstavě najdete některá řešení, na kterých severští architekti a inženýři již pracují v oblasti zdraví, mobility, nízkouhlíkového hospodářství, oběhového hospodářství a odolnosti. Severské země jsou na cestě k udržitelnosti a doufáme, že vás inspirují, abyste se k nám připojili!